Villanyszerelő szakképesítés

Villanyszerelő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Villanyszerelő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Villanyszerelő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Villanyszerelő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Villanyszerelő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Villanyszerelő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 243. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 óra

 

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 

8136

 

Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő

Épületvillany-szerelő
3.1.3.Épületvilágítás-szerelő
3.1.4.Karbantartó villanyszerelő

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni

–       adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni

–       LAN és WAN hálózatokat használni

–       terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni

–       fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni

–       villamos és mechanikai kötéseket készíteni

–       kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél

–       csatlakozó vezetéket létesíteni

–       fogyasztásmérő helyet kialakítani

–       lakás és épület elosztó berendezést szerelni

–       erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni

–       épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani

–       világítási berendezést szerelni

–       szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint

–       kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni

–       víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni

–       külső villámhárító berendezést szerelni

–       belső villámvédelmet kialakítani

–       üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni

–       ipari energia elosztó hálózatot szerelni

–       ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni

–       kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni

–       vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni

–       fotovoltaikus berendezést szerelni

–       ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani

–       egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.35 522 02Erősáramú berendezések felülvizsgálójaszakképesítés-ráépülés
3.3.4.35 522 03Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálószakképesítés-ráépülés
3.3.5.35 522 04Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelőszakképesítés-ráépülés
3.3.6.35 522 06Kisfeszültségű kábelszerelőszakképesítés-ráépülés
3.3.7.35 522 07Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelőszakképesítés-ráépülés
3.3.8.35 522 08Középfeszültségű FAM szerelőszakképesítés-ráépülés
3.3.9.35 522 10Szakszolgálati FAM szerelőszakképesítés-ráépülés
3.3.10.35 522 11Villamos alállomás kezelőszakképesítés-ráépülés
3.3.11.35 522 12Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltetőszakképesítés-ráépülés
3.3.12.35 522 13Villamos gép és -készülék üzemeltetőszakképesítés-ráépülés
3.3.13.35 522 14Villamos hálózat kezelőszakképesítés-ráépülés
3.3.14.35 522 15Villamos távvezeték építő, üzemeltetőszakképesítés-ráépülés
3.3.15.35 522 16Villámvédelmi felülvizsgálószakképesítés-ráépülés
3.3.16.35 861 01Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelőszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10007-12Informatikai és műszaki alapok
4.4.10023-12Épületvillamossági szerelés
4.5.10024-12Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
4.6.11497-12Foglalkoztatás I.
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10007-12Informatikai és műszaki alapokírásbeli
5.2.4.10023-12Épületvillamossági szerelésgyakorlati
5.2.5.10024-12Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelésegyakorlati
5.2.6.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Épületvillamossági szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján készítse el egy világítási- és informatikai- vagy jelző hálózat installációs és kapcsolási feladatát. Villamos berendezés szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján végezze el egy villamosgép-vezérlő berendezés szerelését. A hálózaton illetve berendezésen végezzen villamos méréseket és azt dokumentálja

 

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági tervek készítése, technológiai leírás

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Megadott dokumentáció alapján tervezze meg egy épület, helyiség villamos áramköreit. A megadott dokumentáció alapján a villamos áramkörök tervezése történhet az áramkörök vizsgázó általi önálló kialakításával vagy a részlegesen megadott áramkörök szakszerű kiegészítésével. Készítsen a feladathoz kapcsolódó számításokat. Határozza meg a munkatevékenység technológiai sorrendjét és a szükséges anyagokat, eszközöket

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági és villamos berendezési ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10023-12 Épületvillamossági szerelés és 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Lézeres- és egyéb szintező
6.3.Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek
6.4.Munkaállvány
6.5.Dobozhely fúrók, horonymarók, ipari porszívó, véső- és fúrógépek
6.6.Földmunka kézi szerszámai
6.7.Oszlopállítás eszközei
6.8.Vezeték-, és kábelszerelés eszközei
6.9.Fémipari kéziszerszámok és kisgépek
6.10.Szögbelövő, szögbeverő
6.11.Villamos mérőműszerek
6.12.Hosszmérő eszközök (mérőszalag)
6.13.Informatikai és adatrögzítő eszközök
6.14.Présszerszámok
6.15.Védőfelszerelések (mászóvas, biztonsági öv, védősisak)
6.16.Környezetszennyező anyagok gyűjtői
6.17.Hegesztő, forrasztó és melegítő berendezések

 

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Villanyszerelő szakképesítésre, sem fizetős Villanyszerelő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS