Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra,,mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével Pl. nyári táborok, diákotthonok, szociális intézmények, gyermekotthonok, gyermek rehabilitációs intézmények

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3410Oktatási asszisztensSzaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai  foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
3.1.3.2312CsaládsegítőKapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel,  valamint a szociális és jóléti intézményekkel, továbbá az érintett hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjával gondozási támogatási céllal.

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–       az oktatási – nevelési feladatokat értelmezni

–       gyerek és ifjúságvédelmi teendőket ellátni

–       ismerni a szociális intézményrendszereket, tudja, hogy probléma esetén mely intézmény illetékes a megoldásban

–       szorosan együttműködni az osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. a legfontosabb szociális témákban is

–       a szociális problémák felismerésére, és azok megoldására az osztályfőnökökkel és gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel és együttműködik velük

–       figyelemmel kísérni a gyermekeket és az iskola tanulóit problémás (tanulmányi, szociális, stb.) helyzetekben

–       differenciált bánásmód alkalmazására

–       a különleges bánásmódot igénylő családok és gyermek felismerésére

–       a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére

–       foglalkozások, tanórák eszközeinek előkészítésére

–       ügyeleti feladatok ellátására

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3. 

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11464-12Pedagógiai, pszichológiai feladatok
4.4.11467-12Oktatási tevékenység
4.5.11468-12Kapcsolat a családokkal
4.6.11469-12Családpedagógiai gondozás
4.7.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.8.11499-12Foglalkoztatás II.
4.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11464-12Pedagógiai, pszichológiai feladatokszóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
5.2.4.11467-12Oktatási tevékenységszóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
5.2.5.11468-12Kapcsolat a családokkalszóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
5.2.6.11469-12Családpedagógiai gondozásszóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
5.2.7.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.8.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz készítése.

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati tételek konkrét tartalmáról a vizsgázókat a képző illetve vizsgaszervező intézmény nem tájékoztathatja. A tételek az óvodai, iskolai neveléshez, oktatáshoz, azok előkészítéséhez, illetve családgondozáshoz kapcsolódnak.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat ismertetése: Megadott információk alapján pedagógiai, vagy pszichológiai esszé készítése/ kapcsolatfelvétel a családdal/család megismerésének részletes leírása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: A korábban elkészített és értékelt záródolgozat védése és prezentálása

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a szóbeli tételsorként megjelölt témák közül szabadon választhat. A választott témát a záródolgozatok tartalmi és formai szabályainak megfelelően készíti el, beépítve szakmai gyakorlatának tapasztalatait. A dolgozat terjedelme: min. 20., max. 40 oldal. A képzést szervező intézmény szakértői (tanárai, előadói) a záródolgozatokat írásban értékelik.

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 10 perc)

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott központi tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Általános jellegű iskolai tanterem, óvodai foglalkoztató terem szertárak, könyvtár, foglalkoztató, étkező, tornaterem, öltöző, mosdó, wc, közlekedő, és ezek berendezései
6.3.Általános iskolai tantárgyak, óvodai foglalkozás, szemléltető eszközei, taneszközei
6.4.Egyéni fejlesztő eszközök
6.5.Alapvető sportszerek, játékszerek, társasjátékok
6.6.Alapvető kézműves technikák eszközei
6.7.Alapvető oktatástechnikai eszközök
6.8.Alapvető rajz és dekorációs eszközök, anyagok
6.9.Az iskolai adminisztrációs feladatok kellékei
6.10.Számítógépterem – megfelelő bútorokkal és informatikai eszközökkel ellátva (internet, projektor, vetítővászon, stb.)
6.11.Az iskola, óvoda működésére vonatkozó jogszabályok internetes elérhetősége
6.12.Elsősegélynyújtó felszerelés
6.13.Általános jellegű, gyakran használt gyógyászati segédeszközök

 

 

  1. EGYEBEK

 

A szakképesítésért felelős miniszter évente a honlapján közzéteszi a vizsgaidőszakokat/vizsgaidőpontokat.

 

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Pedagógiai Társaság,

Budapest, V. ker. Petőfi Sándor u. 3.

  1. Budapest Pf.176.

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

3532 Miskolc, Tamási Áron u. 11.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítésre, sem fizetős Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS