Óvodai dajka szakképesítés

Óvodai dajka szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Óvodai dajka szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Óvodai dajka szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Óvodai dajka szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Óvodai dajka szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Óvodai dajka szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 117. sorszámú Óvodai dajka megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 140 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Óvodai dajka

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 6. mellékletében az Oktatás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5320Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl. segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, dajka)Óvodai dajka

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–   az óvodapedagógussal való együttműködésre

–   a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre

–   az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére

–   a gyermek tevékenységének aktív segítésére

–   munkavédelmi előírások betartására

–   a beteg gyermek ápolására

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3. 

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11470-12Óvodai nevelési feladatok
4.4.11471-12Óvodai gondozási feladatok
4.5.11472-12Óvodai munkajog, munkavédelem
4.6.11497-12Foglalkoztatás I.
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11470-12Óvodai nevelési feladatokszóbeli
5.2.4.11471-12Óvodai gondozási feladatokgyakorlati
5.2.5.11472-12Óvodai munkajog, munkavédelemszóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Az óvodai nevelés, gondozás gyakorlata

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó az óvodai dajka, gondozási, higiénés, takarítási feladataihoz, az intézményi és intézményen kívüli programok előkészítéséhez, megszervezéséhez, lebonyolításához, a játék és eszközhasználathoz, kapcsolódó gyakorlati vizsgáját, nem gyermekek körében végzett tevékenységként teljesíti. A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze.  A gyakorlati tételek konkrét tartalmáról a vizsgázókat a képző illetve vizsgaszervező intézmény nem tájékoztathatja.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat ismertetése: A komplex szóbeli vizsga a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott tételsorból történik. A szóbeli, központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Általános jellegű, óvodai helyiségek, öltöző, mosdó, wc, közlekedő, konyha és ezek berendezései
6.3.  Általános takarítóeszközök
6.4.  Általános takarítószerek
6.5.Alapvető elsősegélynyújtó felszerelés
6.6.Lázmérő
6.7.  Munkaruha, védőruha

 

 

  1. EGYEBEK

 

Összefüggő szakmai gyakorlat a vizsgázó által választott óvodáskorú gyermeket ellátó intézményben: 80 óra

7.1.  A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

3532 Miskolc, Tamási Áron u. 11.

Magyar Pedagógiai Társaság,

Budapest, V. ker. Petőfi Sándor u. 3.

  1. Budapest Pf.176.

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Óvodai dajka szakképesítésre, sem fizetős Óvodai dajka szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS