Mentálhigiénés asszisztens szakképesítés

Mentálhigiénés asszisztens szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Mentálhigiénés asszisztens szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Mentálhigiénés asszisztens szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Mentálhigiénés asszisztens szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Mentálhigiénés asszisztens szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Mentálhigiénés asszisztens szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 135. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.       A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 03

 

1.2.       Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mentálhigiénés asszisztens

 

1.3.       Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

 

1.4.       Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.       A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.      Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.      Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.       Szakmai előképzettség: 54 762 02 Szociális asszisztens, vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő

 

2.3.       Előírt gyakorlat: 3 év a szociális ellátás területén

 

2.4.       Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5.       Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.       Elméleti képzési idő aránya: 50%

 

2.7.       Gyakorlati képzési idő aránya: 50 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

 

2.8.       Szintvizsga: –

 

2.9.       Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1        A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
 3511Szociális segítőSzociális asszisztens
 3511Szociális segítőSzociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző
 3511Szociális segítőFoglalkozás-szervező
 3511Szociális segítőSzemélyi segítő
 3511Szociális segítőSzociális segítő
 3511Szociális segítőGondozó
 3511Szociális segítőMentálhigiénés munkatárs
 3511Szociális segítőSzociális gondozó
 3511Szociális segítőSzociális és mentálhigiénés munkatárs
 3511Szociális segítőTerápiás segítő
 3511Szociális segítőKözösségi gondozó
 3511Szociális segítőSegítő
 3511Szociális segítőGyermekvédelmi asszisztens
 3511Szociális segítőGyermekvédelmi ügyintéző
 3511Szociális segítőCsaládgondozó asszisztens
 3511Szociális segítőNevelő
 3511Szociális segítőSzakgondozó

 

3.2        A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

 

A mentálhigiénés asszisztens a szociális, kulturális, oktatási vagy egészségügyi ellátás keretében, szolgáltatásokat nyújtó intézményekben, holisztikus szemléleti alapon prevenciós, egészségmegőrző, fejlesztő tevékenységeket folytat és ilyen programokat szervez. Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők lelki egészségének megőrzésében, az önvédelmi technikáik megerősítésében.

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

–     olvasott, beszélt köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

–     köznyelvi és szakmai szöveget írni

–     információkat gyűjteni, információforrások kezelésére

–     a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára

–     nyitott hozzáállásra

–     érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra

–     segítőkapcsolat teremtésére

–     adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre

–     konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére

–     klienseit és munkatársait motiválni

–     általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

–     a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, – feltárásra

–     a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére

–     a feladatmegoldási folyamat tervezésére

–     módszeres munkavégzésre

–     info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára

–     rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre

–     az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára

–     különböző rendezvények, akciók szervezésére

–     játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára

–     sportszerek használatára

 

3.3        Kapcsolódó szakképesítések

 

  ABC
 3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.azonosító
száma
megnevezéseA kapcsolódás módja
 3.3.3.54 762 02Szociális asszisztensszakképesítés
 3.3.4.54 762 01Rehabilitációs nevelő, segítőszakképesítés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.azonosító számamegnevezése
 4.3.10567-12Mentálhigiénés feladatok

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.       A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:

–        Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

–        A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

o       „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló Napló”;

o       „Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló mentálhigiénés projektről vagy mentálhigiénés tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat”, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

–        A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás

–        Minimum 80 óra összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

–        Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

–        A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

o       „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló Napló”;

o       „Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló mentálhigiénés projektről vagy mentálhigiénés tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat”, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal.

–        A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás

–        A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas intézményekben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

 

5.2.       A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.10567-12Mentálhigiénés feladatokgyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.       A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.      Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése és bemutatása.

 

A vizsgafeladat ismertetése: Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) mentálhigiénés projektet vagy mentálhigiénés tevékenységet bemutató – előzetesen leadott és értékelt – záródolgozat elkészítése és bemutatása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 % (záródolgozat készítése: 30%, bemutatása: 30%)

 

5.3.2.      Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3.      Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és rehabilitáció módszerei

 

A vizsgafeladat ismertetése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a mentálhigiénés rehabilitáció feladatai témakörből központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

5.4.      A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.

 

5.5.      A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz-és felszerelési jegyzék
6.2.Tanterem elmozdítható asztalokkal és székekkel
6.3.A tankönyvlista szerinti tankönyvek
6.4.Gyakorló terepek
6.5.Felszerelt számítógép
6.6.Internet hozzáférés
6.7.Televízió
6.8.DVD lejátszó
6.9.Videó
6.10.Gyakorlati bemutatáshoz oktató filmek, DVD-k, CD-k
6.11.Írásvetítő és fóliák
6.12.Irodatechnikai eszközök
6.13.Hírközlési eszközök

 

  1. EGYEBEK

 

A modulzáró vizsgák feladatteljesítésének megfelel a vizsgára bocsátás feltételeként megjelölt alábbi munka:

 

 ModulszámaA modul megnevezéseGyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
 10567-12Mentálhigiénés feladatok„Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes
gyakorlatról szóló Napló” bemutatása (leadása)

 

Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 80 óra, mely olyan szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.

 

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület (1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A.)

Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.)

Szociális Szakmai Szövetség (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME) 7621 Pécs Jókai u.1.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Mentálhigiénés asszisztens szakképesítésre, sem fizetős Mentálhigiénés asszisztens szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS