Kisgyermekgondozó, – nevelő szakképesítés

Kisgyermekgondozó, – nevelő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Kisgyermekgondozó, – nevelő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Kisgyermekgondozó, – nevelő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Kisgyermekgondozó, – nevelő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Kisgyermekgondozó, – nevelő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Kisgyermekgondozó, – nevelő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

Az 59. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1          A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02

1.2          Szakképesítés megnevezése: Kisgyermekgondozó, – nevelő

1.3          Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4          Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560

 

  1. EGYÉB ADATOK

2.1          A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1       Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2       Bemeneti kompetenciák: –

2.2          Szakmai előképzettség: –

2.3          Előírt gyakorlat: –

2.4          Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

2.5          Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6          Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7          Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

2.8          Szintvizsga: –

2.9          Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 2432csecsemő és kisgyermeknevelőkisgyermeknevelő- bölcsődében

 

 2432csecsemő és kisgyermeknevelőbölcsődei szaktanácsadó
 2432csecsemő és kisgyermeknevelőkisgyermeknevelő- családi napköziben
 2432csecsemő és kisgyermeknevelőcsaládi napközi koordinátor
 2432csecsemő és kisgyermeknevelőházi gyermekfelügyelő
 2432csecsemő és kisgyermeknevelőkisgyermeknevelő – családok átmeneti otthona
 2432gyermekfelügyelőgyermekek átmeneti otthona
 2432csecsemő és kisgyermeknevelőgyermekotthoni kisgyermeknevelő

0-3 éves korosztály ellátására

 

3.2 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.

Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–                       értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat,

–                       átlátni a napközbeni kisgyermek ellátás rendszerét,

–                       a módszertani leveleket és ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni,

–                       szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni,

–                       alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat,

–                       mondóka, vers, mese „készletét” folyamatosan bővíteni, előadásmódja érzelem gazdag, naprakész a gyermekek által ismert meseirodalomban,

–                       közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására,

–                       a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését,

–                       a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudja, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, viselkedése ennek megfelelő. Tájékoztatásaira a hitelesség és a tapintat jellemző,

–                       alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni,

–                       segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését,

–                       enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást,

–                       a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudja, mikor kell és kitől segítséget kérnie,

–                       felelősséggel és hivatástudattal dolgozni. Munkájával hozzájárul az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez. Tevékenysége összeegyeztethető az intézmény szakmai küldetésével,

–                       felelősséget érezni a gyermekek, azok személyiségformálása, fejlődése iránt,

–                       a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni,

–                       munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben jelenik meg és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodik,

–                       a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása…), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására,

–                       ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására.

 

3.3 Kapcsolódó szakképesítések

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 761 02Házi időszakos gyermekgondozórészszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10525-12A szociális ellátás általános tevékenységei
4.4.10559-12Elsősegély-nyújtási feladatok
4.5.10522-12Gyermekellátási alapfeladatok
4.6.10528-12Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
4.7.10529-12A napközbeni gyermekellátás feladatai
4.8.10530-12A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
4.9.11498-12Foglalkoztatás I .(érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1          A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:

–              Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

–              „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.

–              Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldalas Napló előzetes leadása.

–              A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelése.

–              A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).

–              Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

–              Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

–              „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.

–              Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldalas Napló előzetes leadása.

–              A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelése.

–              A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).

–              A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel vagy tanúsítvánnyal rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

 

5.2          A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.10525-12A szociális ellátás általános tevékenységeiírásbeli, gyakorlati
 5.2.4.10559-12Elsősegély-nyújtási feladatokgyakorlati
 5.2.5.10522-12Gyermekellátási alapfeladatokgyakorlati
 5.2.6.10528-12Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatokírásbeli
 5.2.7.10529-12A napközbeni gyermekellátás feladataiírásbeli, szóbeli
 5.2.8.10530-12A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladataigyakorlati
 5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
 5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
 5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3          A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1       Gyakorlati vizsgatevékenység:

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: napi gondozási feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Napi gondozási, nevelési feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

  1. B)

A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegély nyújtása

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgabizottság előtt elsősegély-nyújtási feladatok végrehajtása demonstrációs körülmények között, megadott feltételek alapján.

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

  1. C) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás a bölcsődében

 

A vizsgafeladat ismertetése: A napközbeni gyermekellátás szokásos tevékenységeinek bemutatása, elemzése és ismertetése demonstrációs feladatok során. Berendezések, tárgyi eszközök válogatása, elemzése, konfliktus- és szituációs helyzetek és feladatok értelmezése, döntési helyzetek elemzése, problémaelemzés. Az életkori sajátosságokból adódó nevelési helyzetek, kérdések elemzése, és tanácsadás a szülőknek.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

5.3.2       Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A központilag összeállított írásbeli vizsga kérdései a Gyermekellátási alapfeladatok és Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok modulok témaköreit érintik.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

5.3.3       Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Napközbeni gyermekellátás dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján.

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét érinti, a 11498-12, 11499-12, 11500-12 modulok kivételével.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

5.4          A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele: az összefoglaló jellemzés elkészítése és leadása, iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal. Az előzetes szakmai bírálattal együtt, a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

 

A napi gondozási feladatok ellátása gyakorlati vizsgafeladat abban a bölcsőben szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.

 

5.5          A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A munkahelyen folytatott gyakorlati képzés során alkalmazandó eszközök jegyzéke megegyezik a „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai” (Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest, 2009) Módszertani levélben közzétett játékkészlet és felszerelési jegyzék, balesetvédelemmel, tűz-és munkavédelemmel, játszókert felszerelésével kapcsolatos állományával.

 

 A 
 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.1Állóeszközök
6.1.1.2 db csecsemőágy-matraccal
6.1.2.2 db gyermekágy-matraccal
6.1.3.2 db pólyázó
6.1.4.1 db vizsgálóasztal
6.1.5.2 db nyitott játékpolc
6.1.6.1 db gyógyszerszekrény
6.1.7.1 db tálalószekrény
6.1.8.2 db gyermekasztal
6.1.9.8 db gyermekszék
6.1.10.1 db karosszék
6.1.11.1 db asztal
6.1.12.1 db csecsemő mérleg
6.1.13.1 db mérlegasztal
6.1.14.1 db személymérleg
6.1.15.1 db mérővályú
6.1.16.1 db magasságmérő
6.1.17.2 db csecsemő fürdőkád, állvánnyal
6.2Textíliák
 Textíliák – csecsemőágyhoz:
6.2.1.4 db matrachuzat
6.2.2.4 db lepedő
6.2.3.4 db gyapjútakaró
6.2.4.8 db takaróhuzat
6.2.5.4 db pléd
 Egyéb textília:
6.2.6.4 db angol pólya
6.2.7.4 db hálózsák
6.2.8.8 db kising
6.2.9.8 db body
6.2.10.8 db rékli
6.2.11.8 db atlétatrikó
6.2.12.8 db ingblúz
6.2.13.8 db rugdalózó
6.2.14.8 db sapka (vékony)
6.2.15.8 db sapka (vastag)
6.2.16.3 db kocsikabát
6.2.17.3 db levegőztető zsák
6.2.18.8 db kesztyű, sál
6.2.19.6 db kötött cipő
6.2.20.8 pár zokni
6.2.21.8 db bugyi
6.2.22.8 db játszónadrág
6.2.23.8 db napozó bugyi
6.2.24.30 db textilpelenka
6.2.25.8 db fürdőlepedő
6.2.26.10 db fürdőkesztyű
6.2.27.12 db törölköző
6.2.28.15 db előke (nylon és textil)
6.2.29.4 db asztalterítő
 Gyermekágyhoz:
6.2.30.4 db matrachuzat
6.2.31.4 db lepedő
6.2.32.4 db pléd
6.2.33.8 db huzat
 Egyéb textília:
6.2.34.8 db trikó
6.2.35.8 db ingblúz
6.2.36.8 db pulóver
6.2.37.8 db nadrág
6.2.38.8 pár zokni
6.2.39.8 db harisnyanadrág
6.2.40.8 db bugyi
6.2.41.8 db sapka
6.2.42.8 db sál, kesztyű
6.2.43.2 db anorák
6.2.44.6 pár lábbeli
6.2.45.8 db napozó bugyi
6.2.46.8 db törölköző
6.2.47.4 db fürdőlepedő
6.2.48.8 db fürdőkesztyű
6.3Tisztálkodási-gondozási eszközök és szerek
6.3.1.2 db badella (lengőfedeles)
6.3.2.2 db badella (pedálos)
6.3.3.4 db kancsó, mércézett
6.3.4.2 db szappantartó
6.3.5.4 db fésű
6.3.6.2 db hajkefe
6.3.7.2 db körömvágó olló
6.3.8.2 db talkum szóró
6.3.9.2 db szobahőmérő
6.3.10.2 db vízhőmérő
6.3.11.2 db vatta tartó
6.3.12.12 db tálca
6.3.13.szappan
6.3.14.sampon
6.3.15.kamilla
6.4Az étkezés eszközei
6.4.1.4 db tápszeres üveg
6.4.2.8 db mércés üvegpohár
6.4.3.4 db kancsó
6.4.4.8 db mokkáskanál
6.4.5.8 db kávéskanál
6.4.6.8 db gyermekkanál
6.4.7.8 db evőkanál
6.4.8.3 db merőkanál
6.4.9.8 db bögre
6.4.10.2 db szeletelő kés
6.4.11.8 db étkészlet (gyermek)
6.4.12.8 db gyermek kompótos tálka
6.4.13.8 db porcelán tálka
6.4.14.3-3 db Jénai tál fedővel (kicsi és nagy)
6.4.15.6 db tálca
6.4.16.2 db szalvétatartó
6.5Gyógyszerek, vegyszerek
6.5.1.gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
6.5.2.fertőtlenítő-szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez
6.5.3.alkohol
6.5.4.vazelin
6.5.5.parafinolaj
6.5.6.jódtinktúra
6.5.7.Neomagnol
6.6Kötözés eszközei
6.6.1.3-3 db Schimmelbusch doboz (kicsi, nagy)
6.6.2.vatta
6.6.3.papírvatta
6.6.4.gézpólya különböző méretben
6.6.5.gyorskötöző pólya
6.6.6.Ramofix
6.6.7.steril mull-lap különböző méretben
6.6.8.speciális kötszerek
6.6.9.leukoplaszt
6.6.10.centerplaszt
6.7Az elsősegélynyújtás eszközei
6.7.1.4 db hőmérő
6.7.2.2 db mentőláda, felszereléssel
6.7.3.2 db pléd
6.7.4.4 db lepedő
6.7.5.1 db sebimitációs készlet
6.7.6.steril mullpólya különböző méretben
6.7.7.steril mull-lap különböző méretben
6.7.8.vatta
6.7.9.papírvatta
6.7.10.bőrfertőtlenítő szer többféle
6.7.11.ragtapasz
6.7.12.Ramofix csőháló kötszer különböző méretben
6.7.13.steril gyorskötöző mull-pólya különböző méretben
6.7.14.12 db rugalmas pólya
6.7.15.kötszerkapocs
6.7.16.biztosítótű
6.7.17.6 db kötszerolló
6.7.18.6 db olló
6.7.19.6 db anatómiai csipesz
6.7.20.6 db ledobó tál
6.7.21.6 db tálka
6.7.22.fólia kesztyű
6.7.23.kézfertőtlenítő
6.7.24.papírtörölköző
6.7.25.12 db törölköző
6.7.26.3 db pneumatikus sín
6.7.27.3 db nyakrögzítő gallér
6.7.28.12 db háromszögletű kendő
6.7.29.Alutaex fólia
6.7.30.1 db reanimációs fantom
6.7.31.1 db lélegeztető ballon + arcmaszk
6.7.32.1 db hordágy
6.8Játék eszközök
6.8.1.a különböző életkoroknak megfelelő szabályos és balesetmentes játékok
6.8.2.játékok finommozgások fejlesztéséhez
6.8.3.játékok nagymozgások fejlesztéséhez
6.8.4.utánzó játék eszközei
6.8.5.a különböző életkoroknak megfelelő gyermekkönyvek
6.8.6.ütős, húros és fúvós gyermekhangszerek
6.8.7.bábok, paraván
6.8.8.társasjátékok
6.8.9.kézimunka eszközei (gyöngy, textil, filc, fonál, gyurma stb.)
6.8.10.eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (rajztábla, karton, festék, színes ceruza, olló, ragasztó stb.)
6.8.11.sporteszközök
6.9Egyéb eszközök
6.9.1.védőruhák
6.9.2.védőcipők
6.9.3.2 db tűzoltó készülék
6.9.4.Tanterem elmozdítható asztalokkal
6.9.5.Tankönyvlista szerinti tankönyvek
6.9.6.Felszerelt számítástechnika terem
6.9.7.Internet hozzáférés
6.9.8.Projektor
6.9.9.TV
6.9.10.DVD
6.9.11.Video

 

  1. EGYEBEK

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén 160 óra, mely csak olyan, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas intézményben szervezhető meg, mellyel a hallgató nem áll munkaviszonyban!

 

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Bölcsődék Egyesülete (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.)

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Kisgyermekgondozó, – nevelő szakképesítésre, sem fizetős Kisgyermekgondozó, – nevelő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS