Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítés

Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyógypedagógiai segítő munkatárs

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

 1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével Pl. nyári táborok, diákotthonok, szociális intézmények, gyermekotthonok, gyermek rehabilitációs intézmények

 

 

 

 1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 

 

 

3.1.2.

 

3415Gyógypedagógiai asszisztensSzaktanár irányítása mellett közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, képzési és fejlesztési teendők ellátásában

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban. Munkáját titoktartási kötelezettséggel végzi.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–   hatékony nevelői munkára a gyógypedagógussal együttműködve

–   értelmezni az oktatási-nevelési követelményeket

–   nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására

–   a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére

–   foglalkozások eszközeinek előkészítésére

–   gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására

–   differenciált bánásmód alkalmazására

–   a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére

–   a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására

–   ügyeleti és kísérési feladatok ellátására

–   munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.

 

 

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11464-12Pedagógiai, pszichológiai feladatok
4.4.11465-12Általános gyógypedagógiai feladatok
4.5.11466-12Speciális gyógypedagógiai feladatok
4.6.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

Előzetesen elkészített záródolgozat leadása.

 

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11464-12Pedagógiai, pszichológiai feladatokIskolarendszeren kívüli képzés esetében a szakképzést folytató intézmény szakértői által összeállított írásbeli vizsgafeladatok megoldása.  A sikeres modulzáró vizsgáról a képző intézmény, igazolást állít ki a vizsgázó részére.

 

5.2.4.11465-12Általános gyógypedagógiai feladatokIskolarendszeren kívüli képzés esetében a szakképzést folytató intézmény szakértői által összeállított írásbeli vizsgafeladatok megoldása.  A sikeres modulzáró vizsgáról a képző intézmény, igazolást állít ki a vizsgázó részére.

 

5.2.5.11466-12Speciális gyógypedagógiai feladatokIskolarendszeren kívüli képzés esetében a szakképzést folytató intézmény szakértői által összeállított írásbeli vizsgafeladatok megoldása.  A sikeres modulzáró vizsgáról a képző intézmény, igazolást állít ki a vizsgázó részére.

 

5.2.6.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése

Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység keretében korábban elkészített és értékelt záródolgozat eredménye a gyakorlati vizsgafeladatnál kerül beszámításra.

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyógypedagógia területéről szabadon választja meg dolgozatának témáját. Választásában segítségére lehet a 7. Egyebek fejezetben megjelölt „ Záródolgozatok témakörei” rész. A választott témát a záródolgozatok tartalmi és formai szabályainak megfelelően készíti el, melybe beépítheti szakmai gyakorlatának tapasztalatait.  A dolgozat minimális terjedelme: 15 oldal. A vizsgázó a dolgozatot lefűzve, két példányban adja le a képzést szervező intézménynek. A képzést szervező intézmény szakértői (tanárai, előadói) a záródolgozatokat írásban értékelik.

 

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex tételsor alapján történik. A szóbeli, központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

 1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Általános jellegű iskolai tanterem, szertárak, könyvtár, foglalkoztató, étkező, tornaterem, öltöző, mosdó, wc, közlekedő, és ezek berendezései
6.3.Általános iskolai tantárgyak szemléltető eszközei, taneszközei
6.4.Egyéni fejlesztő eszközök
6.5.Alapvető sportszerek
6.6.Alapvető kézműves technikák eszközei
6.7.Alapvető oktatástechnikai eszközök
6.8.Alapvető elsősegélynyújtó felszerelés
6.9.Látásfogyatékosok speciális taneszközei
6.10.Mozgáskorlátozottak gyógyászati és rehabilitációs eszközei
6.11.Hallásfogyatékosok speciális taneszközei
6.12.Autisták speciális kommunikációs eszközei
6.13.Személyi gondozási ápolási eszközök
6.14.Egyszerű munkatevékenységekhez szükséges eszközök (kertészeti, konyhai, varrodai, mosodai)

 

 

 1. EGYEBEK

 

7.1. Záródolgozatok témakörei:

 

 1. Az integráció megvalósulása egy konkrét eset/intézmény bemutatása kapcsán.
 2. Egy értelmileg akadályozott személy életútjának bemutatása
 3. Súlyos és halmozott fogyatékos kapcsolatos megfigyelések, tapasztalatok, gyógypedagógiai segítő feladatok
 4. Egy hallásfogyatékos személlyel kapcsolatos megfigyelések, tapasztalatok, gyógypedagógiai segítő feladatok
 5. Az autista személlyel kapcsolatos megfigyelések, tapasztalatok, gyógypedagógiai segítő feladatok
 6. Tanulásban akadályozott gyermek a szakképzésben
 7. Egy látásfogyatékos személlyel kapcsolatos megfigyelések, tapasztalatok, gyógypedagógiai segítő feladatok
 8. A vak gyermek/felnőtt énképe
 9. A látásfogyatékosok speciális eszközei
 10. Beszédfogyatékos gyermek megfigyelése, tapasztalatok, gyógypedagógiai segítő feladatok
 11. Értelmileg akadályozott felnőtt helyzetének bemutatása
 12. A munkatevékenységek szerepe a fogyatékos gyermekek és tanulók fejlesztésében
 13. A szabadidős tevékenységek szervezése az értelmileg akadályozott gyermekek és tanulók fejlesztése érdekében
 14. Terápiák alkalmazása a súlyosan fogyatékos gyermekek fejlesztésében
 15. Együttműködés a családdal
 16. Szegregáció és integráció a gyakorlatban – előnyök és hátrányok a fogyatékos gyermekek és tanulók nevelésében és oktatásában
 17. A továbbtanulás lehetséges útjai a tanulásban akadályozott tanulók számára
 18. Ismerkedés a munka világával – értelmileg/tanulásban akadályozott tanulók lehetőségei
 19. Együttműködési lehetőségek a civil társadalommal

7.2. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete

MAGYE: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítésre, sem fizetős Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS