Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.      A szakképesítés azonosító száma: 52 723 02

 

1.2.      Szakképesítés megnevezése: Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

 

1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: –

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.      Szakmai előképzettség: –

 

2.3.      Előírt gyakorlat: –

 

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 50%

 

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

 

2.8.      Szintvizsga: –

 

2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóGyakorló csecsemő és gyermekápoló

 

3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi team tagjaként végezni,  az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjüknek megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.

 

A szakápoló irányítása mellett:

Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával

Részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában

Alapápolást végez

Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz

Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során

Sürgősségi eseteket felismer, megkezdi az ellátást/riaszt

Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban

Tevékenységét az egészségügyi dokumentációban az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint rögzíti

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–    az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni

–    részt venni az ápolási folyamat megvalósításában

–    egyénre szabott alapápolást nyújtani, amely a beteg vagy egészséges gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul

–    a prevenciós és rehabilitációs folyamatok megvalósításában közreműködni

–    részt venni a biztonságos ápolási környezet megteremtésében

–    a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

–    részt venni a beteg állapotváltozásainak észlelésében, értelmezésében

–    munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

 

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

  ABC
 3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
 3.3.3.55 723 02Csecsemő és gyermekápolószakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-

sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 4.2.azonosító

száma

megnevezése
 4.3.11221-12Alapápolás
 4.4.11110-12Egészségügyi alapismeretek
 4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
 4.611153-12Diagnosztikus és terápiás beavatkozások
 4.711154-12Egészségfejlesztés
 4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
 4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: –

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító

száma

 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékeny-

sége

 5.2.3.

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolási feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten az orvos által indikált beavatkozás körüli ápolási feladatok (betegtájékoztatás, előkészítés, beavatkozás alatti asszisztálás, betegmegfigyelés, vizsgálati minta laboratóriumba juttatása és a kapcsolódó dokumentációs feladatok) elvégzése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

 

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Diagnosztikus és terápiás beavatkozások, Egészségfejlesztés követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő

 

 11221-12Alapápolás
 11110-12Egészségügyi alapismeretek
 11222-12Klinikumi ismeretek
 11153-12Diagnosztikus és terápiás beavatkozások
 11154-12Egészségfejlesztés

 

szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

 

5.4.   A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-

lyiség

 6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
 6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
 6.5.Szakmai dia- és fóliasorozatok
 6.6.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
 6.7.A beteg ember komfort érzésének biztosításához szükséges eszkö-

zök

 6.8.Betegágy és tartozékai, éjjeli szekrény, karosszék
 6.9.A beteg kényelmét szolgáló eszközök
 6.10.Testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszkö-

zök

 6.11.Infúzió és injekció adásához szükséges eszközök (fantomok)
 6.12.Vércukor meghatározó készülék
 6.13.Vércsoport meghatározásához szükséges eszközök
 6.14.Felszerelt kötöző kocsi (fantomok)
 6.15.Felszerelt ágyazó kocsi
 6.16.Fertőtlenítőszerek és eszközök
 6.17.Diagnosztikai beavatkozásokhoz szükséges eszközök
 6.18.Gyógyszerelő kocsi
 6.19.Műszerelő asztal
 6.20.Légútbiztosítás eszközei
 6.21.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
 6.22.Intenzív ellátás eszközei
 6.23.Transzfuziológiai eszközök
 6.24.Reanimatológia eszközei
 6.25.Beavatkozások eszközei, műszerei
 6.26.Egyszerhasználatos, steril eszközök a diagnosztikus és terápiás

eljárások kivitelezéséhez

 6.27.Diagnosztikai eszközök (EKG, Doppler, oszcillométer, spirométer,

ergométer, audiométer, látásvizsgálat eszközei stb.)

 6.28.Alap EKG készülék
 6.29.Demo defibrillátor
 6.30.Riasztás eszközei
 6.31.Monitorozás eszközei
 6.32.Gyermekápolás, szakápolás eszközei
 6.33.Inhaláció végzésének eszközei
 6.34.Oxigénterápia eszközei
 6.35.Dokumentáció és archiválás eszközei
 6.36.Diabetes beteg ellátásához szükséges eszközök

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítésre, sem fizetős Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS