Gyakorló ápoló szakképesítés

Gyakorló ápoló szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Gyakorló ápoló szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Gyakorló ápoló szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Gyakorló ápoló szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Gyakorló ápoló szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Gyakorló ápoló szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 24. sorszámú Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.      A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01

 

1.2.      Szakképesítés megnevezése: Gyakorló ápoló

 

1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: –

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.   A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.   Szakmai előképzettség: –

 

2.3.   Előírt gyakorlat: –

 

2.4.   Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.   Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.   Elméleti képzési idő aránya: 50%

 

2.7.   Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

 

2.8.   Szintvizsga: –

 

2.9.   Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.      A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

  ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2. 

3311

 

Ápoló, szakápoló

Általános ápoló
 3.1.3.Gyakorló ápoló

 

3.2.      A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi.

A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–    az ápolási folyamat megvalósításában részt venni

–    tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni

–    munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani

–    alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, és/vagy közösség szükségleteinek megfelelően

–    vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni

–    megfigyelő tevékenységet végezni

–    a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni

–    az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani

–    a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni

 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

 

  ABC
 3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
 3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-

sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 4.2.azonosító számamegnevezése
 4.3.11221-12Alapápolás
 4.4.11110-12Egészségügyi alapismeretek
 4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
 4.6.11151-12Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
 4.7.11152-12Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység
 4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
 4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: –

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító

száma

 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékeny-

sége

 5.2.3.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Feladatleírásban rögzített diagnosztikus és/vagy terápiás beavatkozás körüli ápolási feladatok (betegtájékoztatás, előkészítés,

beavatkozás alatti asszisztálás, betegmegfigyelés, vizsgálati minta laboratóriumba juttatása és kapcsolódó dokumentációs feladatok) elvégzése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

 

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott

 11221-12Alapápolás
 11110-12Egészségügyi alapismeretek
 11222-12Klinikumi ismeretek
 11151-12Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
 11152-12Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység

 

követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél, Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

 

5.4.   A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 6.2.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
 6.3.A beteg ember komfortérzésének biztosításához szükséges eszkö-

zök

 6.4.Betegágy és tartozékai, éjjeli szekrény, karosszék
 6.5.A beteg kényelmét szolgáló eszközök
 6.6.Dokumentációk
 6.7.Életjelek mérésére szolgáló eszközök
 6.8.EKG készülék
 6.9.Testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszkö-

zök

 6.10.Infúzió és injekció adásához szükséges eszközök (fantomok)
 6.11.Vércukor meghatározó készülék
 6.12.Vércsoport meghatározásához szükséges eszközök
 6.13.Ápolási fantom
 6.14.Felszerelt kötöző kocsi
 6.15.Felszerelt ágyazó kocsi
 6.16.Fertőtlenítőszerek és eszközök
 6.17.Diagnosztikai és terápiás beavatkozásokhoz szükséges eszközök
 6.18.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-

lyiség

 6.19..Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
 6.20.Szakmai dia- és fóliasorozatok

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

 

7.2. A Gyakorló ápoló szakképesítés képzésének szervezésekor figyelembe kell venni a szakképesítések elismeréséről szóló Európai Parlament és Tanács 2005/36/EK. irányelvének, 3. szakasz 31. cikkében, valamint az V. mellékletében előírt minimálisan kötelező képzési feltételeket.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Gyakorló ápoló szakképesítésre, sem fizetős Gyakorló ápoló szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS