Gerontológiai gondozó szakképesítés

Gerontológiai gondozó szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Gerontológiai gondozó szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Gerontológiai gondozó szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Gerontológiai gondozó szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Gerontológiai gondozó szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Gerontológiai gondozó szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 130. sorszámú Gerontológiai gondozó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1          A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 02

1.2          Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gerontológiai gondozó

1.3          Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4          Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

2.1          A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1       Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2       Bemeneti kompetenciák: –

2.2          Szakmai előképzettség: 54 762 03 Szociális szakgondozó

2.3          Előírt gyakorlat: –

2.4          Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

2.5          Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6          Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7          Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

2.8          Szintvizsga: –

2.9          Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 200 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1 A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

 

FEOR számaFEOR megnevezéseBetölthető munkakör
3513

 

3513

 

3513

 

szociális gondozó, szakgondozó

 

szociális gondozó, szakgondozó

 

szociális gondozó, szakgondozó

 

gerontológiai gondozó

 

szociális gondozó, szervező

 

szociális gondozó és ápoló

 

3.2 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

 

A gerontológiai gondozó felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Segítséget nyújt – az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával – a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.

Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

–  olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,

–  köznyelvi és szakmai szöveget írni,

–  információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,

–  a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,

–  érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra,

–  segítőkész kapcsolatteremtésre,

–  adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,

–  konfliktusmegoldásra,

–  konszenzusok keresésére,

–  klienseit és munkatársait motiválni,

–  nyitott hozzáállásra,

–  általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,

–  a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, – feltárásra,

–  a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,

–  a feladatmegoldási folyamat tervezésére,

–  módszeres munkavégzésre,

–  info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára,

–  rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,

–  az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,

–  különböző rendezvények, akciók szervezésére,

–  játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára,

–  sportszerek használatára.

 

 

3.3 Kapcsolódó szakképesítések

  ABC
 3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
 3.3.3.54 762 03Szociális szakgondozószakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.azonosító számamegnevezése
 4.3.10581-12Időskorúak támogatási feladatai
 4.4.10582-12A gerontológiai gondozás adminisztrációs feladatai

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1          A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:

–              Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

–              A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

–              A szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása.

–              „Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gerontológiai gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”.

–              „A képzés során összegyűjtött, a gerontológiai gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása”.

–              Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gerontológiai gondozási tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

–              60 órás (30 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 30 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.

–              Minimum 288 óra (200 óra bentlakásos szociális intézményben, valamint 88 óra idősek klubjában, demens személyek klubjában, házi segítségnyújtásban eltöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

 

 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

–              Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

–              A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

–              A szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása.

–              „Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gerontológiai gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”.

–              „A képzés során összegyűjtött, a gerontológiai gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása”.

–              Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gerontológiai gondozási tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

–              60 órás (30 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 30 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.

–              A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

 

 

5.2          A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.10581-12Időskorúak támogatási feladataiszóbeli

 

 5.2.4.10582-12A gerontológiai gondozás adminisztrációs feladataigyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3          A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.

 

5.3.1       Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése:

Napi gerontológiai gondozási feladatok elvégzése.

A vizsgafeladat ismertetése: Napi gerontológiai gondozási feladatok ellátása idősek bentlakásos szociális intézményében.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése és bemutatása

 

A vizsgafeladat ismertetése: Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gerontológiai gondozási tevékenységről készült – előzetesen leadott és értékelt – záródolgozat készítése és bemutatása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % (záródolgozat készítése: 10%, bemutatása: 20%)

 

5.3.2       Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3       Komplex szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése.

 

A vizsgafeladat ismertetése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása központi szóbeli tételsor alapján.

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő: 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

 

5.4          A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.

 

5.5          A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A 
 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.1A demonstrációs terem felszerelése
6.1.1.funkcionális betegágy
6.1.2.betegemelő
6.1.3.kapaszkodó
6.1.4.védőrács
6.1.5.lábtámasz
6.1.6.kombinált éjjeliszekrény
6.1.7.fehér támlás szék
6.1.8.ülőke
6.1.9.zsámoly
6.1.10.spanyolfal
6.1.11.előkészítő kocsi
6.1.12.ágyazó kocsi
6.1.13.szennyes ledobó kocsi
6.1.14.gyógyszerszekrény
6.1.15.fehérnemű szekrény
6.1.16.gördülő WC-szék
6.1.17.személymérleg magasság-mérővel
6.1.18.badella pedálos
6.2Ágynemű és egyéb fehérnemű
6.2.1.nagylepedő
6.2.2.haránt lepedő
6.2.3.takaróhuzat
6.2.4.párnahuzat
6.2.5.kispárna huzat
6.2.6.matracvédő
6.2.7.ágymatrac
6.2.8.kispárna
6.2.9.párna
6.2.10.takaró
6.2.11.pléd
6.2.12.törölköző
6.2.13.hálóing
6.2.14.pizsama
6.2.15.köntös
6.2.16.papucs
6.2.17.borogató ruha
6.2.18.mosdókesztyű
6.2.19.konyharuha
6.2.20.szennyeszsák
6.2.21.gyopár párnacsalád sorozat
6.3Az ápolás-gondozás eszközei
6.3.1.műanyag tálca
6.3.2.evőeszköz készlet
6.3.3.étkészlet (tányérok)
6.3.4.pohárkészlet
6.3.5.csésze (készlet)
6.3.6.csőrös csésze
6.3.7.kancsó
6.3.8.üvegmosó
6.3.9.mosdótál (kicsi és nagy)
6.3.10.vödör
6.3.11.vízhőmérő
6.3.12.hőmérő
6.3.13.szappantartó
6.3.14.sampon, szappan, stb.
6.3.15.fésű, hajkefe
6.3.16.hajszárító
6.3.17.tükör
6.3.18.fogkefe
6.3.19.fogkrém
6.3.20.fogmosó pohár
6.3.21.körömkefe
6.3.22.körömcsipesz
6.3.23.körömolló
6.3.24.hintőporos doboz
6.3.25.egyszer használatos borotva
6.3.26.nylon köpeny
6.4Váladékfelfogó és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök
6.4.1.vesetál
6.4.2.köpőcsésze
6.4.3.ágytál
6.4.4.ágytálmosó kefe
6.4.5.vizelő edény, férfi, női
6.4.6.vizelőüveg mosókefe
6.4.7.Petri csésze
6.4.8.széklettartály
6.4.9.mérőhenger
6.5Gumi eszközök
6.5.1.gumikesztyű
6.5.2.gumiujj
6.5.3.gumilepedő
6.5.4.katéterek
6.5.5.termofor
6.5.6. jégtömlő
6.5.7.sarok és könyökgyűrű
6.6Egyszer használatos eszközök
6.6.1.fecskendő (2, 5, 10, 20 ml)
6.6.2.inzulin fecskendő
6.6.3.egyszer használatos tűk
6.6.4.szájmaszk
6.6.5.decubitus alátét
6.6.6.inkontinencia betét
6.6.7.vizeletgyűjtő zsák
6.6.8.anus-prea tartály
6.6.9.spatula
6.7Laboratóriumi eszközök
6.7.1.vércukorszint-mérő készülék
6.7.2.tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz
6.7.3.tesztcsík vizelet meghatározáshoz
6.7.4.kémcsövek
6.8Gyógyszerek, vegyszerek
6.8.1.gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
6.8.2.fertőtlenítő szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez
6.8.3.alkohol
6.8.4.vazelin
6.8.5.parafinolaj
6.8.6.jódtinktúra
6.8.7.háztartási tisztító- és fertőtlenítőszerek
6.9Kötszerek
6.9.1.vatta
6.9.2.papírvatta
6.9.3.gézpólya különböző méretben
6.9.4.gyorskötöző pólya
6.9.5.Ramofix
6.9.6.steril mullap különböző méretben
6.9.7.rugalmas pólya
6.9.8.Alutex fólia
6.9.9.speciális kötszerek
6.10Egyéb eszközök
6.10.1.vérnyomásmérő
6.10.2.fonendoszkóp
6.10.3. PEN
6.10.4.lázmérő
6.10.5.mérőszalag
6.10.6.horgas csipesz
6.10.7.anatómiai csipesz
6.10.8.vatta tartó
6.10.9.szemcseppentő
6.10.10.veszélyes hulladéktároló
6.10.11. inhaláló készülék
6.10.12.nyomtatványok
6.11Az elsősegélynyújtás eszközei
6.11.1.mentőláda, felszereléssel
6.11.2.pléd
6.11.3.lepedő
6.11.4.sebimitációs készlet
6.11.5.steril mullpólya különböző méretben
6.11.6.steril mullap különböző méretben
6.11.7.vatta
6.11.8.papírvatta
6.11.9.bőrfertőtlenítő szer többféle
6.11.10.ragtapasz
6.11.11.Ramofix csőháló kötszer különböző méretben
6.11.12.steril gyorskötöző mullpólya különböző méretben
6.11.13.rugalmas pólya
6.11.14.kötszerkapocs
6.11.15.biztosítótű
6.11.16.kötszerolló
6.11.17. olló
6.11.18.anatómiai csipesz
6.11.19.ledobó-tál
6.11.20.tálka
6.11.21.kesztyű
6.11.22.kézfertőtlenítő
6.11.23.papírtörölköző
6.11.24.törölköző
6.11.25.pneumatikus sín
6.11.26.nyakrögzítő gallér
6.11.27. háromszögletű kendő
6.11.28.Alutex fólia
6.11.29. reanimációs fantom
6.11.30.lélegeztető ballon + arcmaszk
6.11.31. hordágy
6.12Szemléltető eszközök
6.12.1.csontváz
6.12.2.szív falitábla
6.12.3.vérkeringés falitábla
6.12.4.emésztőrendszer falitábla
6.12.5.agy falitábla
6.12.6.egész test izomrendszer falitábla
6.12.7.vese falitábla
6.12.8.idegrendszer falitábla
6.12.9.nemi szervek falitábla
6.12.10.nyirokkeringés falitábla
6.12.11.szétszedhető törzs moulage
6.12.12.szív moulage
6.12.13.fül moulage
6.12.14.szem moulage
6.12.15.agy moulage
6.12.16.légúti moulage
 A GONDOZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
6.13Háztartási- és konyhatechnikai eszközök
6.13.1.konyhaszekrény
6.13.2.konyha asztal
6.13.3.szék
6.13.4.hűtőgép
6.13.5.hűtőhőmérő
6.13.6.tűzhely
6.13.7.mikrohullámú sütő
6.13.8.edény készlet
6.13.9.étkészlet
6.13.10.tálkészlet
6.13.11.szalvétatartó
6.13.12.evőeszközkészlet
6.13.13.tálca
6.13.14.kancsó
6.13.15.mércézett pohár
6.13.16.pohárkészlet
6.13.17.robotgép és egyéb konyhatechnikai eszközök: aprító, daráló, passzírozó
6.13.18.konyhamérleg
6.13.19.asztalterítő
6.13.20.konyharuha
6.13.21.kötény
6.13.22.háztartási tisztítószerek
6.13.23.badella pedálos
6.13.24.méregszekrény
6.13.25.takarító eszközök (szivacs, kefe, vödör, seprő stb.)
6.13.26.porszívó
6.13.27.mosógép
6.13.28.ruhaszárító
6.13.29.vasaló
6.13.30.vasalódeszka
6.13.31.szobahőmérő
6.14Gyógyászati segédeszközök
6.14.1.bot
6.14.2.támbot
6.14.3.járókeret
6.14.4.kerekesszék
6.14.5.hallókészülék
6.15Eszközök a foglalkozás és aktivitás szervezéséhez
6.15.1.TV
6.15.2.Videó lejátszó
6.15.3.videokamera
6.15.4.CD-, DVD lejátszó
6.15.5.rádió
6.15.6.társasjátékok (sakk, stb.)
6.15.7.kézimunka eszközei (szabásminták, szabóolló, textil, filc, tű, kötőtű, horgolótű, fonál stb.)
6.15.8.eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (karton, festék, színes ceruza stb.)
6.15.9.sporteszközök
6.16Egyéb eszközök
6.16.1.védőruhák
6.16.2.védőcipők
6.16.3.tűzoltó készülék

 

 

  1. EGYEBEK

 

Az iskolai rendszeren kívüli képzésben 200 óra az összefüggő bentlakásos intézményi gyakorlat időtartama, mely olyan idősek bentlakásos szociális intézményében szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban – egyrészt a gerontológiai gondozási gyakorlati feladatok elsajátítására, másrészt a gerontológiai adminisztráció gyakorlati feladatai elsajátítására.

 

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

 

Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület (1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A.)

Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.)

Szociális Szakmai Szövetség (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME) 7621 Pécs, Jókai u.1.

Szociális Intézmények Országos Szövetsége (SZIOSZ) 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Gerontológiai gondozó szakképesítésre, sem fizetős Gerontológiai gondozó szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS