Emelőgép-ügyintéző szakképesítés

Emelőgép-ügyintéző szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Emelőgép-ügyintéző szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Emelőgép-ügyintéző szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Emelőgép-ügyintéző szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Emelőgép-ügyintéző szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Emelőgép-ügyintéző szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 44. sorszámú Emelőgép-ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 582 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Emelőgép-ügyintéző

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség és 7.1 pont szerint

 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6 Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3190Egyéb műszaki foglalkozásokemelőgép-ügyintéző

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik az üzemeltető tevékenyégi területén működő emelőgépek körében az üzemeltető munkáltató által ráruházott üzemeltetői feladatok végrehajtásában.

Elősegíti a munkahelyi balesetek megelőzését, valamint az emelőgépek váratlan meghibásodásából adódó munkabalesetek, vagy személyi sérüléssel nem, csak anyagi kárral járó kvázibalesetek és termeléskiesések költségnövelő hatásának csökkentését.

Gondoskodik, hogy az emelőgépek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírásokban, a nemzeti szabványokban és az emelőgép dokumentációban, illetve az üzemeltető belső szabályzatában előírtak a megbízatása területén maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–      együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, külső szakértőkkel, karbantartókkal stb. annak érdekében, hogy az emelőgépekkel végzett tevékenységgel összefüggő kockázatok minimális szintet érjenek el;

–      közreműködni az üzemeltető munkáltató munkavédelmi feladatainak megvalósításában;

–      gondoskodni az emelőgép üzembe helyezésének megszervezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégeztetéséről;

–      nyilvántartani és megőrizni az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz minden okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig, különösen:

o  az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását,

o  a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit, szerelői nyilatkozatot;

–      naprakészen vezetni az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni;

–      biztosítani, hogy az emelőgép a gépdirektíva [16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet] szerinti használati utasítása – az emelőgép kiselejtezéséig – az üzemeltető rendelkezésére álljon, valamint biztosítja, hogy az emelőgép rendeltetésszerű használatának leírása az emelőgép kezelő számára biztosítva legyen;

–      gondoskodik az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról, illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról;

–      ütemezni és ellenőrizni az emelőgépek, teher függesztékek időszakos vizsgálatait, illetve ellenőrzi az időszakos vizsgálatok eredményét és azoknak ismeretében megszervezi a szükséges javításokat, adott esetben intézkedik az emelőgép üzemének felfüggesztéséről. Az időszakos vizsgálatokhoz, valamint a javítások idejére megszervezi az emelőgép üzemeltetésének felfüggesztését;

–      intézkedni arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabály szerint képesített személy legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteket elsajátítsa;

–      az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket írásban rögzíteni vagy rögzíttetni emelőgép naplóban, és megszervezni e feljegyzések megőrzését.

–      a rendelet által megszabott időszakos vizsgálatokat elvégezni/elvégeztetni és arról vizsgálati jegyzőkönyvet készíteni, illetve a mások által készített jegyzőkönyveket értékelni;

–      az időszakos vizsgálatokról készített jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságok felszámolására az üzemeltető felé intézkedési javaslattal élni;

–      a hatáskörébe utalt emelőgépekkel összefüggő feladatok megoldására javaslatokat, szerződéstervezeteket készíteni;

–      közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét.

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10163-12Gépészeti tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelemi ismeretek
4.4.11093-12Magasban végzett szerelések
4.5.11094-12Gépészeti ismeretek emelőgép-ügyintézőknek
4.6.11095-12Emelőgép üzemviteli sajátossága
4.7.11096-12Emelőgép-ügyintézői feladatok

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10163-12Gépészeti tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelemi ismeretekgyakorlati
5.2.4.11093-12Magasban végzett szerelésekírásbeli
5.2.5.11094-12Gépészeti ismeretek emelőgép-ügyintézőknekírásbeli
5.2.6.11095-12Emelőgép üzemviteli sajátosságaírásbeli
5.2.7.11096-12Emelőgép-ügyintézői feladatokírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Munkafolyamat körülményeinek vizsgálata

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Feladatleírásban rögzített, munkahelyzettel és adatokkal meghatározott munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételei megfelelőségének vizsgálata, megállapítások rögzítése és intézkedési javaslatok összeállítása online jogszabályi és szabvány rendszerek használatával.

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi követelmények

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladatlapon – feleletválasztós (60%) és kifejtős (40%) kérdésekre válaszolva –meghatározott munkahelyre, munkafolyamatra vonatkozóan a munkáltató biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Emelőgépek biztonságos üzemeltetésének feltételei

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Irodaszerek
6.4.Nyomtató
6.5.Internet hozzáférés a jogi anyagokhoz, valamint az MSZT online szabványkönyvtárához
6.6.Irodabútor
6.7.Digitális fényképezőgép
6.8.Dokumentációkezelő és archiváló eszközök
6.9.Mérőeszközök és mérőműszerek (tolómérő, mérőszalag, erőmérő 1 t-ig, nyomásmérő.
6.10.Különböző kivitelű villamos motorok beépítés nélkül.
6.11.Villamos alapmérések eszközei
6.12.Emelőgépekben használatos hidraulikus, pneumatikus elemek (különböző útváltók, nyomáshatárolók, szelepek, szivattyúk, motorok, stb.) szétszerelhető állapotban
6.13.Egyéni védőeszközök
6.14.Biztonságosan megközelíthető villamos emelődob (láncos, kötele), könnyűdaru vagy híddaru, gépi működtetésű emelővillás targonca (tetszőleges működtető energiával), különféle kézi működtetésű emelőeszköz (3 féle)
6.15.Különböző műszaki állapotú kötöző eszközök (lánc, acélsodronykötél, műanyag) függesztékek és himbák (, minimum 6 féle)

 

 

  1. EGYEBEK

7.1. – Az A 10163-12 Gépészeti tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelemi ismeretek modulzáróvizsga alól mentesül, aki a 0111-06 Gépészeti munka-, baleset- és környezetvédelem szakmai követelménymodulból modulzáró vizsgát tett

– A B 11093-12 Magasban végzett szerelések modulzáróvizsga alól mentesül, aki a 0224-06 Magasban végzett szerelések szakmai követelménymodulból modulzáró vizsgát tett

– C 11094-12 Gépészeti ismeretek emelőgép-ügyintézőknek modulzáróvizsga alól mentesül, aki főiskolai, vagy egyetemi képzés keretében „Gépelemek (például BME-n: Jármű- és hajtáselemek I. és II.; vagy Gépelemek I. II, illetve képző intézetek elnevezésétől függően)” című tárgyakból legalább 6 kreditpontot teljesített.

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Emelőgép-ügyintéző szakképesítésre, sem fizetős Emelőgép-ügyintéző szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS