Elektronikai műszerész szakképesítés

Elektronikai műszerész szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Elektronikai műszerész szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Elektronikai műszerész szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Elektronikai műszerész szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Elektronikai műszerész szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Elektronikai műszerész szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 40. sorszámú Elektronikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 03

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Elektronikai műszerész

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör
3.1.2.7341

 

Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítójaAkkumulátor-javító és kezelő
3.1.3.Autóelektronikai műszerész
3.1.4.Elektromos gép- és készülékszerelő
3.1.5.Automatikai műszerész
3.1.6.Ügyvitel-technikai műszerész
3.1.7.Híradástechnikai műszerész
3.1.8.7342Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítójaAntennaszerelő

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektromos szakembere.

Alapvető feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékek, berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén képes a hibákat

(hidegforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.) megkeresni és megszüntetni.

Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték- és vezérlőrendszereket telepít és tesztel.

Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       ellenőrizni a villamos alkatrészek paramétereit

–       NYÁK-lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint

–       beültetni az elektronikai alkatrészeket

–       beforrasztani az alkatrészeket

–       beszerelni a mechanikai alkatrészeket

–       elvégezni a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat

–       készre szerelni az áramkört

–       berendezésbe szerelni az elkészült áramkört

–       feszültség alá helyezni az áramkört, készüléket

–       analóg és digitális áramköri dokumentációt értelmezni

–       egyszerű alapáramköri jellemzőket számítással meghatározni

–       dokumentációk alapján összeállítani a mérőrendszert

–       ellenőrizni és beállítani a mérőrendszert

–       dokumentációk és utasítások alapján méréseket végezni

–       számítógépes tesztprogramokat futtatni

–       mérés alapján elvégezni az áramköri jellemzők szükséges beállításait

–       útmutatás alapján behatárolni a hibás áramköri egységet, elemet

–       a behatárolt hibás modult, áramköri elemet kicserélni

–       jegyzőkönyvet készíteni a mérési eredményekről és a javítási munkáról

–       minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltatni

–       műszaki leírások alapján számítógéppel irányított eszközöket működtetni

–       egyszerű vezérlőprogramokat írni és működtetni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 522 01Elektronikai gyártósori műszerészrészszakképesítés
3.3.4.35 522 01Audio- és vizuáltechnikai műszerészszakképesítés-ráépülés
3.3.5.35 861 01Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelőszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10007-12Informatikai és műszaki alapok
4.4.10320-12Elektronikai berendezések
4.5.10321-12Áramkörök ipari alkalmazása
4.6.11497-12Foglalkoztatás I.
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10007-12Informatikai és műszaki alapokírásbeli
5.2.4.10320-12Elektronikai berendezésekgyakorlati
5.2.5.10321-12Áramkörök ipari alkalmazásagyakorlati
5.2.6.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Áramköri installáció

 

A vizsgafeladat ismertetése: Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával.  Kész NYÁK-lemezbe alkatrészek szakszerű beültetése, beforrasztása. Mechanikai alkatrészek, kivezetések és csatlakozók bekötése, huzalozás. Kész áramkör beüzemelése és beállítása és bemérése. A feladattal összefüggő mechanikai és villamos mérések elvégzése, dokumentálása. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja.

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Összetett elektronikai áramkör vizsgálata

 

A vizsgafeladat ismertetése: Elektronikai áramköri modul vagy részegység beüzemelése, beállítása és méréstechnikai vizsgálata (bemeneti, kimeneti jelek, jellemző paraméterek). Mérési jegyzőkönyv készítése. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek, dokumentáció

 

A vizsgafeladat ismertetése: Számolási/áramköri/tervezési feladatok megoldása az analóg és digitális technika tananyagból. Rajz, műszaki dokumentáció olvasás, értelmezés,  készítés

 

A vizsgafeladat időtartama: 135 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.4 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Nyomtató
6.4.Szimulációs szoftverek
6.5.Fémipari kéziszerszámok, eszközök
6.6.Villamosipari kéziszerszámok, eszközök
6.7.Kézi kisgépek
6.8.Telepített gépek
6.9.Villamosipari mérőműszerek és diagnosztikai eszközök

 

 

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Elektronikai műszerész szakképesítésre, sem fizetős Elektronikai műszerész szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS