Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés

Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Csecsemő és gyermekápoló szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Csecsemő és gyermekápoló szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 7. sorszámú Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.      A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 02

 

1.2.      A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Csecsemő és gyermekápoló

 

1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

 

1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: –

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.      Szakmai előképzettség: 52 723 02 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés

 

2.3.      Előírt gyakorlat: –

 

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 50 %

 

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

 

2.8.      Szintvizsga: –

 

2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.   A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

  ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-

kör(ök)

 3.1.2.3311Ápoló, szakápolóCsecsemő- és gyermekápoló

 

3.2.   A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

 

A csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban.

Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását..

 

Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával

Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget Szakápolást végez

Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz

Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során

Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál

Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban.

Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint

 

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

–    az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni

–    munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit

–    szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul

–    a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni

–    segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket

–    munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni

–    a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni

–    a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

–    munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

 

 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 723 02Gyakorló csecsemő- és gyermek-

ápoló

szakképesítés
3.3.4.55 723 08Gyermek intenzív szakápolószakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.azonosító

száma

megnevezése
 4.3.11121-12Szakápolás csecsemő és gyermek betegek esetén
 4.4.11122-12Kompetencia bővítő ismeretek a csecsemő és gyermekápolásban

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.      A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: –

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító

száma

 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékeny-

sége

 5.2.3.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten az ápolási folyamat megvalósítása, invazív beavatkozások kivitelezése

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

 

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

 

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.4.   A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-

lyiség

 6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
 6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
 6.5.Szakmai dia- és fóliasorozatok
 6.6.A beteg ember komfort érzésének biztosításához szükséges eszkö-

zök

 6.7.Betegágy és tartozéka, éjjeli szekrény, karosszék
 6.8.A beteg kényelmét szolgáló eszközök
 6.9.Ágyazás eszközei, felszerelt ágyazó kocsi
 6.10.Gyógyszerelő kocsi
 6.11.Testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszkö-

zök

 6.12.Gondozás eszközei
 6.13.Beavatkozások eszközei, műszerei
 6.14.Diagnosztikai eszközök (EKG, Doppler, oszcillométer, Légzés-

funkciós készülékek, audiométer, látásvizsgálat eszközei)

 6.15.Életjelek mérésére szolgáló eszközök
 6.16.A betegmegfigyeléshez szükséges eszközök
 6.17.Gyakorló fantomok (kar, torzó)
 6.18.A vérvétel eszközei
 6.19.Vércukor meghatározó készülék
 6.20.Vénabiztosítás során használatos eszközök (tűk, kanülök)
 6.21.Gyógyszeradagolás során használatos eszközök (fecskendők,

perfuzorok, infuzorok)

 6.22.Infúziós készítmények
 6.23.Váladékfelfogásra és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök
 6.24.Laboratóriumi eszközök a vizsgálatok kivitelezéséhez (transzfúzi-

ós tálca eszközei)

 6.25.Transzfúzió beadásának eszközei
 6.26.Transzfúziós dokumentáció eszközei (igénylőlapok, naplók, jelen-

tőlapok, betegtájékoztatók)

 6.27.Vérszállítás eszközei
 6.28.Fertőtlenítés eszközei
 6.29.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
 6.30.Oxigénpalack-tartóval, reduktorral, flowméter, oxigénszonda,

oxigénmaszk, szívó

 6.31.Pulzoximéter, CO2-detektor /kapnométer/kapnográf, EKG monitor
 6.32.Szupraglottikus légútbiztosításra és lélegeztetésre alkalmas fantom

(fej)

 6.33.Alap EKG készülék
 6.34.Demo defibrillátor
 6.35.Légútbiztosító eszközök (faringeális és szupraglottikus eszközök)
 6.36.A tubusrögzítés eszközei
 6.37.Öntelődő ballon-maszk-visszalégzést gátló szelep (BMSZ) egység

rezervoárral (felnőtt és csecsemő), PEEP-szelep

 6.38.A légúti leszívás eszközei (motoros/vákuumos leszívó készülék,

leszívó katéterek)

 6.39.Fonendoszkóp
 6.40.ALS fantom (gyermek)
 6.41.BLS fantom (csecsemő)
 6.42.Antropometriai mérőeszközök
 6.43.Tápszeradagolás során használatos eszközök (fecskendők, tűk,

infuzorok)

 6.44.Kanülgondozás során használatos eszközök
 6.45.Tápláló oldatok és kiegészítő adalékok
 6.46Steril tálcák
 6.47.RF-készülék
 6.48.Tens-készülékek
 6.49.Mágneses ágy
 6.50.Epidurális tűk, kanülök
 6.51.Speciális blokád tűk
 6.52.Torzók

– a széklet-inkontinencia ellátás bemutatására

– a sztóma helyeiről

– műtétet követő ellátáshoz

 6.53.A beöntés eszközei
 6.54.Bőrápoláshoz szükséges eszközök
 6.55.Bőrtisztításhoz szükséges kellékek
 6.56.Sztóma ellátást oktató CD-DVD
 6.57.Anatómiai oktató-poszterek
 6.58.Az inkontinencia ellátás gyógyászati segédeszközei
 6.59.Katéterezéshez szükséges eszközök, katéterminták
 6.60.Vizelet- és széklet-inkontinenciánál használatos segédeszközök
 6.61.Az inkontinenciák felméréséhez használatos tesztminták
 6.62.Sztómaellátás gyógyászati segédeszközei
 6.63.Egyrészes segédeszközök
 6.64.Kétrészes segédeszközök
 6.65.Fisztula ellátás kellékei
 6.66.Irrigáló készülék
 6.67.A sztóma méretvételéhez szükséges eszközök
 6.68.A veszélyes hulladékgyűjtés eszközei, iratai
 6.69.Mulage-ok (sebtípusok)
 6.70.Felszerelt kötöző kocsi (fantomok), kötszerek
 6.71.Sebfelmérés eszközei
 6.72.Sebkezelés eszközei
 6.73.Varratszedés eszközei
 6.74.Dokumentációhoz szükséges eszközök

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Csecsemő és gyermekápoló szakképesítésre, sem fizetős Csecsemő és gyermekápoló szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS