Boncmester szakképesítés

Boncmester szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Boncmester szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Boncmester szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Boncmester szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Boncmester szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Boncmester szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 5. sorszámú Boncmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.      A szakképesítés azonosító száma: 52 725 01

 

1.2.      Szakképesítés megnevezése: Boncmester

 

1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.      Szakmai előképzettség: –

 

2.3.      Előírt gyakorlat: –

 

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8.      Szintvizsga: –

 

2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.      A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

  ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.5222Segédápoló, műtőssegédBoncmester

 

3.2.      A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A boncmester feladata országos intézetekben, egyetemeken, kórházakban, az igazságügyi orvostan területén, valamint a szakma egyéb jogilag szabályozott működési területén a holttestek és azok részleteinek, maradványainak boncolását, kórboncolását orvosi felügyelettel elvégezni. A holttestek szakszerű rekonstruálásával, tárolásával, végtisztességre való felkészítésével és szállításával kapcsolatos feladatokat önállóan végzi. A kórszövettani és egyéb vizsgálatra, vagy további konzerválásra vett anyagokat pontosan rögzíti, tárolja. A boncolás, kórboncolás, exhumálás és antropológiai vizsgálat folyamán vett egyéb anyagokat a szakértő által előírt vizsgálatokra biztosítja. A boncolást végző orvos által kitöltött, aláírt halott vizsgálati bizonyítványt és az eltemettetéshez szükséges dokumentációt kiadja. A munkájával kapcsolatos technikai, kegyeleti adminisztrációs és dokumentációs feladatokat előírásszerűen és felelősségteljesen végzi.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–     előkészíteni a bonctermet a fertőtlenítés, higiéné szabályainak megfelelően

–     a zsiliprendszert az előírásoknak megfelelően használni

–     a veszélyes hulladékot szabályszerűen kezelni és tárolni

–     a boncoláshoz, igazságügyi boncoláshoz előkészíteni a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket

–     előkészíteni a kiszálláshoz szükséges eszközöket

–     biztosítani a halottak kegyeletteljes tárolását

–     az adminisztrációs feladatokat elvégezni

–     azonosítani, majd előkészíteni a halottakat a boncoláshoz

–     biztosítani a boncolás menetének zavartalanságát

–     előkészíteni a holttestet a végtisztességre

–     szakszerűen adminisztrálva kiadni a holttestet

–     exhumálás technikai feladatait irányítás mellett végezni

–     betartani a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat

–     betartani az etika és a protokoll szabályait

–     az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat alkalmazni

–     a szakma szabályai szerint a kórboncolást elvégezni, igazságügyi, hatósági esetekben is

–     részt venni a boncolt szervek demonstrálásában

–     boncolást végezni fokozott fertőzésveszélyt jelentő esetekben

–     holttestet rekonstruálni

–     anyagvételt végezni, különféle vizsgálatok esetén (transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS-vizsgálat, diatoma vizsgálat)

–     méregládát csomagolni

–     bűnjeleket megőrzésre biztosítani

–     elvégezni az egészségügyi dokumentáció feladatait

–     a hozzátartozókat ellátni a megfelelő dokumentumokkal, és tájékoztatni a halottal kapcsolatos ügyintézésről

–     alkalmazni az orvosi titoktartás szabályait

 

 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.  

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesíté-

sek szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 4.2.azonosító

száma

megnevezése
 4.3.11115-12Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
 4.4.11116-12Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció
 4.5.11117-12Halottkezelés
 4.611498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
 4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító száma 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
 5.2.3.11115-12Alapismeretek az egészségügyi ellátásbangyakorlati és szóbeli
 5.2.4.11116-12Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukciógyakorlati és szóbeli
 5.2.5.11117-12Halottkezelésgyakorlati és szóbeli
 5.2.4.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések

esetén)

írásbeli
 5.2.5.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
 5.2.6.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Boncmesteri feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, boncterem előkészítése, előkészítés boncoláshoz, halott előkészítése boncoláshoz, holttest előkészítése végtisztességre, holttest kiadása, boncolás végzése, anyagvétel, holttest rekonstruálása

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: – perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Boncmesteri feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteit, tudását alkalmazás szinten visszaadja

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Alapismeretek az egészségügyi ellátásban, Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció, Halottkezelés szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

5.4.   A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 6.2.Elméleti oktatásra alkalmas tanterem
 6.3.Gyakorlati oktatásra alkalmas boncterem
 6.4.Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel
 6.5.Szövetek szétválasztására szolgáló műszerek
 6.6.Szöveteket egyesítő műszerek
 6.7.Rögzítő- és feltáró műszerek
 6.8.Vérzéscsillapításra szolgáló műszerek
 6.9.Izoláló anyagok, kötszerek, varróanyagok
 6.10.Dokumentáció és archiválás eszközei
 6.11.Fertőtlenítés eszközei
 6.12.Elsősegélynyújtás eszközei
 6.13.Halottkezelés eszközei

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Boncmester szakképesítésre, sem fizetős Boncmester szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS