Ápoló szakképesítés

Ápoló szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Ápoló szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Ápoló szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Ápoló szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Ápoló szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Ápoló szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.      A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 01

 

1.2.      Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló

 

1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

 

1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: –

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.      Szakmai előképzettség: 52 723 01 Gyakorló ápoló szakképesítés

 

2.3.      Előírt gyakorlat: –

 

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 50 %

 

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

 

2.8.      Szintvizsga: –

 

2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.      A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

  ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.3311Ápoló, szakápolóÁpoló

 

3.2.   A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

 

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani.

 

Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával

Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget

Szakápolást végez

Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja

Sürgősségi esetekben, vészhelyzeteket felismer

Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban

Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

–    munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni

–    munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni

–    ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni

–    a felnőtt ember/páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe

–    a beteg felnőtt ember/páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait

–    a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról

–    holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével

–    egészségnevelő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein

–    a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni

–    sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást végezni, illetve kompetenciájának megfelelő intézkedést hozni

–    a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

–    személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni

 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

 

  ABC
 3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
 3.3.3.52 723 01Gyakorló ápolószakképesítés
  

3.3.4.

 

55 723 03

Diabetológiai szakápoló és

edukátor

 

szakképesítés-ráépülés

 3.3.5.55 723 04Epidemiológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
 3.3.6.55 723 05Felnőtt intenzív szakápolószakképesítés-ráépülés
  

3.3.7.

 

55 723 06

Foglalkozásegészségügyi szakápo-

 

szakképesítés-ráépülés

  

3.3.8.

 

55 723 07

Geriátriai és krónikus beteg szak-

ápoló

 

szakképesítés-ráépülés

 3.3.9.55 723 09Hospice szakápolószakképesítés-ráépülés
 3.3.10.55 723 10Légzőszervi szakápolószakképesítés-ráépülés
 3.3.11.55 723 12Nefrológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
 3.3.12.55 723 13Onkológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
  

3.3.13.

 

55 723 14

Pszichiátriai szakápoló és

gyógyfoglalkoztató

 

szakképesítés-ráépülés

 3.3.14.55 723 15Sürgősségi szakápolószakképesítés-ráépülés
 3.3.15.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés-ráépüléssel szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.azonosító

száma

megnevezése
 4.3.11113-12Szakápolási feladatok
 4.4.11114-12Kompetenciabővítő ismeretek az ápolásban

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: –

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító száma 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok elvégzése

 

A vizsgafeladat ismertetése: Ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján, asszisztálás diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál, eljárásoknál

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

 

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

 

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 6.2.Alapszintű újraélesztés eszközei (szimulátor)
 6.3.Emeltszintű újraélesztés eszközei
 6.4.A beteg ember komfortérzésének biztosításához szükséges eszkö-

zök

 6.5.Betegágy és tartozékai, éjjeli szekrény, karosszék
 6.6.A szabályoknak megfelelően felszerelt tankórterem
 6.7.Felszerelt előkészítő helyiség
 6.8.Az osztály profiljának megfelelő speciális eszközök
 6.9.Gyógyszerelő kocsi/szekrény
 6.10.Fürdető szék/ágy
 6.11.Betegszállító kocsi (ülő, fekvő)
 6.12.Betegemelő készülék
 6.13.Szoba WC
 6.14.Váladék felfogására és gyűjtésére szolgáló eszközök
 6.15.Hallgatói szociális helység

(zuhanyzó, pihenő helyiség, öltözőszekrény)

 6.16.A beteg kényelmét szolgáló eszközök
 6.17.Dokumentációk
 6.18.Életjelek mérésére szolgáló eszközök
 6.19.EKG készülék
 6.20.Testsúly, magasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszközök
 6.21.Infúzió és injekció adásához szükséges eszközök (fantomok)
 6.22.Vércukor meghatározó készülék és tartozékai
 6.23.Vércsoport meghatározásához szükséges eszközök, vér és vérké-

szítmények előkészítésének eszközei

 6.24.Felszerelt kötőző kocsi (fantomok)
 6.25.Felszerelt ágyazó kocsi
 6.26.Kézhigiéne biztosításához szükséges eszközök
 6.27.Diagnosztikai beavatkozásokhoz szükséges eszközök
 6.28.Légútbiztosítás eszközei
 6.29.Intenzív ellátás eszközei
 6.30.Inhalációs terápia eszközei
 6.31.Oxigénterápia eszközei
 6.32.Sztóma ápolás, gondozás végzéséhez szükséges eszközök
 6.33.Katéterezés végzéséhez szükséges eszközök, fantomok

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

 

7.2.  Az ápoló szakképesítés képzésének szervezésekor figyelembe kell venni a szakképesítések elismeréséről szóló Európai Parlament és Tanács 2005/36/EK. irányelvének, 3. szakasz 31. cikkében, valamint az V. mellékletében előírt minimálisan kötelező képzési feltételeket.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Ápoló szakképesítésre, sem fizetős Ápoló szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS